PORZĄDKOWANIE CZYNNIKA

Nastąpiło przyporządkowanie czynnika kulturowego funkcji zawodowej. Zja­wisko to, jeśli wziąć pod uwagę jego nasilenie, mo­żna uznać za nowe na naszym gruncie. Charakte­rystyczne jest, że osłabła, niemal znikła identyfika­cja z „inteligencją w ogóle”, wyrażająca się kie­dyś w szeregu znamiennych zwrotów, dziś całko­wicie zapomnianych. Określenie „ludzie z towa­rzystwa , „inteligent” (a właściwie „osoba z inte­ligencji”) czy wzgardliwe „półinteligent” — wszy­stko to służyło uczytelnieniu takiej identyfikacji.O    wiele silniejsze jest dziś, z jednej strony, utoż­samienie z kręgiem ściśle zawodowym, który w znacznej mierze kształtuje również życie prywat­ne, z drugiej zaś — z różnorodnymi kręgami mię­dzy warstwo wymi, jakie tworzą się ad hoc za spra­wą współczesnej turystyki i wczasów, masowych widowisk sportowych, anonimowego obcowania ze sobą ludzi przy okazji rozrywki, nauki czy spożywania posiłku w lokalu publicznym.

Cześć!
Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i domach!
Z wykształcenia jestem architektem wnętrz, blog to moja pasja i forma dzielenia się z Wami wiedzą i pomysłami na temat aranżacji mieszkania czy domu!
Zapraszam do czytania!

Wszelkie prawa zastrzeżone (c)