SIEĆ OSIEDLEŃCZA

Sieć osiedleńcza, chociaż można z niej wy­abstrahować funkcję rozpowszechniania dóbr kul­tury dość silnie uzależnioną od wielkości „wę­złów” ekologicznych i ich wtórnych cech ekolo­gicznych, w istocie składa się z wieloaspektowych struktur społecznych, które nie dadzą się zredu­kować ani do tej funkcji, ani do prostej charakte­rystyki ekologicznej.Sumaryczna klasyfikacja na podstawie wielko­ści ośrodków i ich „znaczenia” zaciera jednocześ­nie wieloaspektowy, złożony charakter społeczno­ści lokalnych. Ma ona swój odpowiednik w roz­powszechnionych w opinii publicznej stereoty­pach, które podobnie upraszczają sprawę. Ośro­dek „wielkomiejski” w myśl tych stereotypów oferuje wiele w zakresie kultury czy to „wyż­szej”, czy rozumianej konsumpcyjnie jako roz­rywka. Natomiast ośrodek „prowincjonalny” cha­rakteryzuje się w sposób jakby konieczny kiep­ską w tym względzie ofertą. 

Cześć!
Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i domach!
Z wykształcenia jestem architektem wnętrz, blog to moja pasja i forma dzielenia się z Wami wiedzą i pomysłami na temat aranżacji mieszkania czy domu!
Zapraszam do czytania!

Wszelkie prawa zastrzeżone (c)