WSTĘPNA INFORMACJA

Droga do teatru czy bogato zaopatrzonej księ­garni pozostaje w takich osiedlach niewspółmier­nie wydłużona, a należyta wstępna informacja po­tencjalnego widza czy czytelnika będzie najpraw­dopodobniej zakłócona przez tę odległość. W sto­sunku do prasy i książki bariery ekologiczne są mniej radykalne. (Pystrybucja prasy i książki jest w zasadzie uniezależniona od sieci osadniczej i zróżnicowania osiedli. Specjalistyczne czasopismo czy trudniejsza książka zostaną dostarczone przez pocztę do każdego miejsca zupełnie tak samo jak popularna gazeta. Jednakże stopień poinformowa­nia o ruchu wydawniczym, o rodzajach prasy i nowościach książkowych maleje wraz z oddala­niem się od większych centrówj Naszą politykę upowszechnienia kultury cecho­wało staranie o daleko idące usprawnienie sieci dystrybucyjnej, głównie podyktowane koniecznoś­cią zlikwidowania śladów dawnej struktury kla­sowej odciśniętych w tkance osadniczej.

Cześć!
Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i domach!
Z wykształcenia jestem architektem wnętrz, blog to moja pasja i forma dzielenia się z Wami wiedzą i pomysłami na temat aranżacji mieszkania czy domu!
Zapraszam do czytania!

Wszelkie prawa zastrzeżone (c)